Souhlas s poskytnutím osobních údajů 

Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je: SHOCK, s.r.o., se sídlem Nad Primaskou 292/45, Strašnice, 100 00 Praha 10. 

Zpracovatel osobních údajů 

Zpracovatelem osobních údajů je: SHOCK, s.r.o., se sídlem Nad Primaskou 292/45, Strašnice, 100 00 Praha 10. 

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce. 

1 Text souhlasu. 

Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky 

v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „ nařízení GDPR “), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018, 

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci. 

2 Jaké údaje budou zpracovány 

Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, 

bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo, 

e-mailová adresa, 

telefonní číslo, 

číslo bankovního účtu, 

IP adresa, 

fakturační údaje společnosti, IČO 

3 K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány 

3.1 Osobní údaje, kterými jsou: 

jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, 

bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo, 

e-mailová adresa, 

telefonní číslo, 

číslo bankovního účtu, 

fakturační údaje společnosti, IČO 

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely: 

pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce, 

pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou společnost ECONTAX SERVICES, s.r.o., aby je tyto osoby užily k následujícím účelům: 

fakturační a účetní podklady 

3.2 Osobní údaje, kterými jsou: 

jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, 

bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo, 

e-mailová adresa, 

telefonní číslo, 

číslo bankovního účtu, 

fakturační údaje společnosti, IČO 

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely: 

pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou společnost Google LLC prostřednictvím aplikace Google Workspace, aby je tyto osoby užily k následujícím účelům: 

správa dat a on-line kalendář 

3.3 Osobní údaje, kterými jsou: 

jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, 

bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo, 

e-mailová adresa, 

telefonní číslo, 

číslo bankovního účtu, 

IP adresa 

fakturační údaje společnosti, IČO 

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely: 

pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou společnost Wix.com Ltd. prostřednictvím aplikace Wix, aby je tyto osoby užily k následujícím účelům: 

správa dat a on-line rezervační služby 

4 Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány 

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 60 měsíce. 

5 Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány? 

Osobní údaje budou zpracovány: 

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; 

6 Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům 

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. 

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR). 

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na 

správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ). 

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese www.shock.cz nebo odesláním e-mailu na adresu shock@shock.cz. 

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR. 

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. 

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat: 

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; 

7 Závěrečná ustanovení 

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDRP. 

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. 

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.