Všeobecné obchodní podmínky společnosti SHOCK, s.r.o.

se sídlem Nad Primaskou 292/45, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 26189020, DIČ: CZ26189020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 78204

Podnikatel nabízející služby a produkty – dodavatel služeb

(dále jen „dodavatel služeb“)

Kontaktní údaje dodavatele služeb: shock@shock.cz | +420 773 728 844

Úprava vztahů

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi dodavatelem služeb a objednatelem při užívání prostor a poskytování dalších služeb dodavatelem služeb, a to zejména při pořádání konferencí, seminářů, workshopů, školení, meetingů, společenských událostí, výstav a dalších akcí a s tím spojených služeb cateringových, kulturního a technického charakteru (dále jen „akce“).

Změny ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi dodavatelem služeb a objednatelem a jsou volně dostupné na webových stránkách www.shock.cz, jakož i v listinné podobě v provozovně dodavatele služeb.

Smluvní strany mohou jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek změnit nebo vyloučit, a to výhradně písemným ujednáním; v případě rozporů mezi těmito všeobecnými obchodními podmínkami a takovým písemným ujednáním má přednost písemné ujednání.

Objednávka služeb

Po přijetí objednávky a to přes online rezervační formulář uvedený na webu www.shock.cz nebo emailem na adrese shock@shock.cz, případně telefonicky na telefonním čísle +420 773 728 844 dodavatel zašle objednateli potvrzení o přijetí objednávky s podrobnějšími informacemi k rezervaci.

Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem služeb vzniká okamžikem, kdy objednatel závazně potvrdí objednané služby. Závazným potvrzením objednaných služeb je příslušná rezervace zanesena do rezervačního systému dodavatele.

Storno podmínky

Výše stornovacích poplatků při zrušení objednané akce je závislá na okamžiku zrušení akce. Při zrušení akce je objednatel povinen uhradit dodavateli služeb následující poplatky:

  • poplatek 20 % z ceny za užívání prostor, dojde-li ze strany objednatele ke zrušení objednané akce nejméně 60 a nejvýše 30 dní před dnem jejího konání;
  • poplatek 50 % z ceny za užívání prostor, dojde-li ze strany objednatele ke zrušení objednané akce nejméně 30 a nejvýše 14 dní před dnem jejího konání;
  • poplatek 70 % z ceny za užívání prostor, dojde-li ze strany objednatele ke zrušení objednané akce nejméně 14 a nejvýše 7 dní před dnem jejího konání;
  • poplatek 100 % z ceny za užívání prostor, dojde-li ze strany objednatele ke zrušení objednané akce nejméně 3 dny a nejvýše 6 dnů před dnem jejího konání; a
  • poplatek 100 % z ceny za užívání prostor a cateringových služeb, dojde – li ze strany objednatele ke zrušení objednané akce méně než 2 dny před dnem jejího konání.

Služby

Dodavatel služeb se zavazuje poskytovat objednateli odpovídající služby sjednaného druhu, kvality, skladby a ceny dle příslušné objednávky objednatele zaslané předem v závislosti na druhu a rozsahu objednané akce.

Platební podmínky

Objednatel se zavazuje dodavateli zaplatit cenu za objednané služby dohodnutou ve smlouvě. Není-li stranami dohodnuto jinak, jsou platební podmínky následující: splatnost záloh a faktur do 14-ti dnů od jejich vystavení. Příslušný dokument je zaslán v den vystavení elektronicky na emailovou adresu objednatele, poštou lze pouze na vyžádání.

V případě, že objednatel je v prodlení s placením ceny služeb nebo jakékoliv její části, je dodavatel služeb oprávněn po objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý byť i jen započatý den prodlení.

Prostory k užívání

Prostory určené k užívání a pro poskytování cateringových a jiných služeb zajišťuje dodavatel služeb na adrese: Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha 10. Bližší specifikace prostor je uvedena v příslušné objednávce. Dodavatel služeb je povinen zajistit jejich perfektní stav, čistotu a pořádek tak, aby objednateli mohly být poskytnuty služby v odpovídající kvalitě.

Catering

Cateringové služby zajišťuje primárně dodavatel služeb. V případě dohody si může tyto služby zajistit částečně či plně objednavatel sám. Externí cateringové služby jsou přípustné jen po předchozí dohodě mezi dodavatelem služeb a objednatelem.

Smluvní pokuty

Objednavatel je oprávněn užívat pouze ty prostory, které jsou specifikovány v objednávce. Objednatel se zavazuje předmětné prostory využívat výhradně k účelu, ke kterému je sjednán a nesmí tyto prostory dále podnajímat ani jinak přenechat k užívání třetím osobám. Pro případ porušení tohoto ustanovení podmínek ze strany objednatele má dodavatel služeb vůči objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu není tímto ujednáním dotčen.

Po skončení akce objednatel zajistí ve sjednaném čase opětovné předání dodavateli služeb. Prostory včetně vybavení budou vráceny nepoškozené a uvedené do stavu, v jakém byly převzaty před začátkem akce. Pro případ porušení tohoto ustanovení podmínek ze strany objednatele má dodavatel služeb vůči objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu není tímto ujednáním dotčen.

Ostatní ujednání

Potraviny dodané dodavatelem služeb jsou určené k okamžité spotřebě.

Jestliže objednatel nezajistí konzumaci všech objednaných jídel, není tím dotčena povinnost objednatele zaplatit dodavateli služeb veškerá jídla dodaná dle objednávky. Objednatel má možnost si nezkonzumované potraviny odvézt prostor na své náklady a odpovědnost po skončení akce.

Objednatel má možnost si předem dohodnout dodání obalů dodavatelem služeb pro tento účel. V případě, že objednatel neprojeví zájem o některé nezkonzumované potraviny, budou tyto zlikvidovány jako biologický odpad dle příslušných obecně závazných, zejména hygienických předpisů na náklady dodavatele služeb.

Obdobně zajišťuje dodavatel služeb likvidaci i ostatního pevného odpadu včetně použité květinové výzdoby.

Eventuální likvidace nadbytečného množství materiálu může být po dohodě hrazena objednatelem.

Ostatní služby

Bližší specifikace ostatní služby jako je např. zajištění organizace, cateringového inventáře, návrhy a úpravy interiérů včetně květinových dekorací, kulturní vystoupení, tiskové a grafické práce apod. musí být součástí objednávky. Nebudou-li tyto služby blíže specifikovány objednatelem v objednávce, vyhrazuje si dodavatel právo poskytnout tyto služby v podobě a formě dle vlastního uvážení.

Odpovědnost dodavatele služeb

Objednatel potvrzuje, že byl výslovně dodavatelem upozorněn, že dodavatel služeb neodpovídá za ztrátu či odcizení majetku vneseného objednatelem do užívaných prostor po dobu akce.

Souhlas se Všeobecnými podmínkami

Závazným objednáním služeb Objednatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami.